Bilma Public Utility District
November 5, 2019 Park Bond Election
Town Hall Meetings

Bilma Public Utility District (the “District”) invites you to attend town hall meetings on the below mentioned dates to discuss the upcoming November 5, 2019 Park Bond Authorization Election. The District has called this election to authorize $8.5 million in bonds for parks and recreational facilities within the District. The Board of Directors of the District and the District’s Landscape Architect/Park Planner look forward to answering any questions or concerns.


Distrito de Servicios Públicos de Bilma
Elección de Bonos Para Parques del 5 de Noviembre de 2019
Asambleas Públicas

El Distrito de Servicios Públicos de Bilma (el “Distrito”) lo invita a asistir a asambleas públicas en las fechas indicadas abajo para deliberar sobre la próxima Elección de Autorización de Bonos Para Parques del 5 de Noviembre de 2019. El Distrito ha convocado esta elección para autorizar $8.5 millones en bonos para parques e instalaciones recreativas dentro del Distrito. La Junta Directiva del Distrito y el Arquitecto de Paisajes/Planificador de Parques del Distrito responderán a cualquier pregunta o inquietud.

Bilma公用事業行政區
2019年11月5日公園債券選舉
市政廳會議

Bilma公用事業行政區(下稱「本區」)邀請您參加下列日期的市政廳會議,討論即將於2019年11月5日舉行的公園債券授權選舉。本區召開本次選舉授權850萬美元的債券用於本區內的公園和娛樂設施。本區董事會和本區景觀設計師/公園規劃師期待回答任何問題或疑慮。

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma
Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên ngày 5 tháng Mười Một, 2019
Các Phiên Họp Tọa Đàm

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma (“Cơ Quan”) kính mời quý vị tham dự các phiên họp tọa đàm được tổ chức vào các ngày được nêu dưới đây để thảo luận về Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn Trái Phiếu Công Viên sắp diễn ra vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019. Cơ Quan đã ra lệnh tổ chức cuộc bầu cử này để phê chuẩn các trái phiếu công viên và cơ sở vật chất trong phạm vi Cơ Quan với trị giá $8.5 triệu. Ban Giám Đốc Cơ Quan và Kiến Trúc Sư Phong Cảnh/Nhà Hoạch Định Công Viên mong đợi được trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào.

View PDF