Elections

May 4, 2024 General Election

Documents

Notice of Appointment of Designated Agent
AVISO DE NOMBRAMIENTO DEL AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH
指定代理人委任公告
Notice of Deadline to File Applications for Place on the Ballot
AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA
THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ
申請選票席位截止公告
ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE AND CANCELING ELECTION

Campaign Finance Filings
Candidate Modified Reporting Declaration- C. Day
Candidate Modified Reporting Declaration- W. Mentz

Director/General Election
The District’s next Board of Directors/General Election is scheduled to be held on May 4, 2024. The location of the Election will be determined upon the District formally ordering the Election and will be then posted on the District’s website.
Interested applicants should request an Application for Place on Ballot from the District’s Designated Agent for Elections, Polley Garza PLLC, by contacting Melissa Guerrero at Melissa@PolleyGarza.com or 346-440-1147.

Elección General/de Directores
La próxima Elección General/de la Junta Directiva del Distrito está programada para celebrarse el 4 de mayo de 2024. El lugar de la Elección se determinará cuando el Distrito ordene formalmente la Elección y luego se publicará en el sitio web del Distrito.
Los candidatos interesados deben pedir una Solicitud de un Lugar en la Boleta de Votación al Agente Electoral Designado del Distrito, Polley Garza PLLC, poniéndose en contacto con Melissa Guerrero en Melissa@PolleyGarza.com o llamando al 346-440-1147.

Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc/Cuộc Tổng Tuyển Cử
Cuộc Tổng Tuyển Cử/Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc kế tiếp của Cơ Quan được dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng Năm, 2024. Địa điểm của Cuộc bầu cử sẽ được xác định sau khi Cơ Quan chính thức ra lệnh tổ chức Cuộc bầu cử và sau đó sẽ được đăng tải trên trang web của Cơ Quan.
Những ứng viên quan tâm nên yêu cầu một Đơn Xin Ghi Tên Tranh Cử Trên Lá Phiếu Bầu từ Đại Diện Được Chỉ Định Của Cơ Quan cho Các Cuộc Bầu Cử, Polley Garza PLLC, bằng cách liên hệ với Melissa Guerrero qua địa chỉ email Melissa@PolleyGarza.com hoặc số điện thoại 346- 440-1147.

董事/普通選舉

本區下一屆董事會/普通選舉定於2024年5月4日舉行。選舉地點將在本區正式頒布選舉命令時確定,隨後公佈於本區網站上。
有意向的申請人應向本區指定選舉代理人Polley Garza PLLC索取選票席位申請表,請發送電子郵件到 Melissa@PolleyGarza.com 或撥打346-440-1147聯繫 Melissa Guerrero。

Deadline for Filing for Candidacy:
The deadline to file an application for a place on the May 4, 2024 General Election Ballot is February 16, 2024 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is January 17, 2024.

Fecha límite para presentar la candidatura:
El último día para presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 4 de mayo de 2024 es el 16 de febrero de 2024 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el 17 de enero de 2024.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:
Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 4 tháng Năm, 2024 là lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng Hai, 2024. Ngày bắt đầu nhận đơn xin là ngày 17 tháng Một, 2024.

申報參選截止日期:

申報2024年5月4日普通選舉參選申請的截止日期為2024年2月16日下午5:00。可申報該申請的第一天為2024年1月17日。

Requirements for filing for Candidacy:
To be eligible to be a candidate for the position of Director of the District, a person must:
1. Be at least 18 years old;
2. Be a resident citizen of the State of Texas;
3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para presentar la candidatura:
Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director del Distrito, es obligatorio:
1. Tener, como mínimo, 18 años;
2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:
Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc của Cơ Quan, người đó phải:
1. Đủ 18 tuổi;
2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選要求:

成為本區董事職位候選人必須符合以下要求:
1. 年滿18歲;
2. 為Texas州居民;以及
3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。