Providing our residents with sustainable water solutions
Elections2020-10-05T20:50:40-05:00

Elections

The District’s November 3, 2020 Director’s Election is being held jointly with Harris County, which means Harris County will run the polls. For the latest information regarding the contests which will appear on your ballot, as well as current early and election day voting locations and hours of operation, please visit the Harris County Clerk’s website: https://www.harrisvotes.com/.

La elección del 3 de noviembre de 2020 de Director del Distrito se llevará a cabo junto con el Condado de Harris, lo que significa que el Condado de Harris administrará las urnas. Para obtener la información más reciente sobre las contiendas que aparecerán en su boleta de votación, así como las localidades vigentes de votación anticipada y del día de elección y los horarios de atención, visite el sitio web del Secretario del Condado de Harris: https://www.harrisvotes.com/.

Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc ngày 3 tháng Mười Một, 2020 sẽ được tổ chức cùng với Quận Harris, có nghĩa là Quận Harris sẽ điều hành các phòng phiếu. Để biết thông tin cập nhật nhất về các vòng tranh cử sẽ hiện diện trong lá phiếu của quý vị, cũng như các địa điểm bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vào ngày bầu cử và giờ hoạt động, vui lòng truy cập trang mạng của Thư Ký Quận Harris: https://www.harrisvotes.com/.

本地區的2020年11月3日的 董事選舉將於Harris縣聯合舉行,這意味著Harris County將管理投票。有關將在您的選票上顯示的選舉的最新信息,以及當前的提前和選舉日投票地點以及開放時間,請訪問Harris縣書記官的網站: https://www.harrisvotes.com/.

Park Bond Election

November 5, 2019 Park Bond Election

November 5, 2019 Park Bond Election
ELECCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE BONOS DE PARQUES DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU CÔNG VIÊN NGÀY 5 THÁNG MƯỜI MỘT, 2019
2019年11月5日債券授權選舉

Learn More
By |August 8th, 2019|Categories: Park Bond Election|

Directors Election 2020

Directors Election 2020

Filing Deadline

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the May 2, 2020 General Election Ballot is Friday, February 14, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 15, 2020.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 2 de mayo de 2020 es el viernes 14 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 15 de enero de 2020.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng Năm, 2020 là từ thứ Tư, ngày 15 tháng Một, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 14 tháng Hai, 2020.

申報參選截止日期:

申報2020年5月2日普通選舉參選申請的截止日期為2020年2月14日下午5:00。可申報申請的第一天為2020年1月15日(週三)。

Filing Requirements

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.
Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.
申報參選要求:

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。
By |August 30th, 2019|Categories: Directors Election, Home News|
Go to Top