Providing our residents with sustainable water solutions
Elections2019-08-30T18:44:22-05:00

Elections

Park Bond Election

Town Hall Meetings

Bilma Public Utility District
November 5, 2019 Park Bond Election
Town Hall Meetings

Bilma Public Utility District (the “District”) invites you to attend town hall meetings on the below mentioned dates to discuss the upcoming November 5, 2019 Park Bond Authorization Election. The District has called this election to authorize $8.5 million in bonds for parks and recreational facilities within the District. The Board of Directors of the District and the District’s Landscape Architect/Park Planner look forward to answering any questions or concerns.


Distrito de Servicios Públicos de Bilma
Elección de Bonos Para Parques del 5 de Noviembre de 2019
Asambleas Públicas

El Distrito de Servicios Públicos de Bilma (el “Distrito”) lo invita a asistir a asambleas públicas en las fechas indicadas abajo para deliberar sobre la próxima Elección de Autorización de Bonos Para Parques del 5 de Noviembre de 2019. El Distrito ha convocado esta elección para autorizar $8.5 millones en bonos para parques e instalaciones recreativas dentro del Distrito. La Junta Directiva del Distrito y el Arquitecto de Paisajes/Planificador de Parques del Distrito responderán a cualquier pregunta o inquietud.

Bilma公用事業行政區
2019年11月5日公園債券選舉
市政廳會議

Bilma公用事業行政區(下稱「本區」)邀請您參加下列日期的市政廳會議,討論即將於2019年11月5日舉行的公園債券授權選舉。本區召開本次選舉授權850萬美元的債券用於本區內的公園和娛樂設施。本區董事會和本區景觀設計師/公園規劃師期待回答任何問題或疑慮。

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma
Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên ngày 5 tháng Mười Một, 2019
Các Phiên Họp Tọa Đàm

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma (“Cơ Quan”) kính mời quý vị tham dự các phiên họp tọa đàm được tổ chức vào các ngày được nêu dưới đây để thảo luận về Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn Trái Phiếu Công Viên sắp diễn ra vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019. Cơ Quan đã ra lệnh tổ chức cuộc bầu cử này để phê chuẩn các trái phiếu công viên và cơ sở vật chất trong phạm vi Cơ Quan với trị giá $8.5 triệu. Ban Giám Đốc Cơ Quan và Kiến Trúc Sư Phong Cảnh/Nhà Hoạch Định Công Viên mong đợi được trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào.

By |September 10th, 2019|Categories: Home News, Park Bond Election|

Directors Election 2020

Directors Election 2020

Filing Deadline

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the May 2, 2020 General Election Ballot is Friday, February 14, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 15, 2020.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 2 de mayo de 2020 es el viernes 14 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 15 de enero de 2020.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng Năm, 2020 là từ thứ Tư, ngày 15 tháng Một, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 14 tháng Hai, 2020.

申報參選截止日期:

申報2020年5月2日普通選舉參選申請的截止日期為2020年2月14日下午5:00。可申報申請的第一天為2020年1月15日(週三)。

Filing Requirements

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.
Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.
申報參選要求:

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。
By |August 30th, 2019|Categories: Directors Election, Home News|