Elections

Documents

ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE AND CANCELLING ELECTION
ORDEN PARA DECLARAR A LOS CANDIDATOS SIN OPONENTES ELECTOS A SUS CARGOS Y PARA CANCELAR LA ELECCION
LỆNH TUYÊN BỐ CÁC ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ TRANH CỬ TRÚNG CỬ VÀO VỊ TRÍ TRANH CỬ VÀ HỦY BỎ
關於宣佈無對手候選人當選和取消選舉的命令

Qualifications for Office:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para postularse para un Cargo:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Tiêu chuẩn điều kiện đảm trách Chức Vụ:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

任職資格:

成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。