Providing our residents with sustainable water solutions

About Bilma PUD

This author has not yet filled in any details.
So far Bilma PUD has created 32 blog entries.

Election Day is November 5, 2019

Election Day is November 5, 2019.

Registered Voters of Bilma Public Utility District will be asked to vote in an election to determine whether the District will be authorized to issue park bonds to fund recreational facilities.

Election Day voting will occur between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m.

Early Voting will occur on the following days and times:

 • Monday, October 21, 2019 – Saturday, October 26, 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
 • Sunday, October 27, 2019: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
 • Monday, October 28, 2019 – Friday, November 1, 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

For a full list of Early Voting and Election Day Polling Locations, please visit harrisvotes.com.

More information about the proposed park bonds can be found at http://www.bilmapud.com/elections/. If you have further questions regarding the Park Bond Election or anything else related to the District, please do not hesitate to contact us through the website “Contact Us” form.

El Día de Elección es el 5 de noviembre de 2019.

Se les pedirá a los votantes residentes del Distrito de Servicios Públicos de Bilma que voten en una elección para determinar si el Distrito estará autorizado o no para emitir bonos para parques para financiar instalaciones recreativas.

La votación del Día de Elección se llevará a cabo en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La votación anticipada se llevará a cabo en las siguientes fechas y horarios:

 • Lunes 21 de octubre de 2019 al sábado 26 de octubre de 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
 • Domingo 27 de octubre de 2019: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
 • Lunes 28 de octubre de 2019 al viernes 1 de noviembre de 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Para ver una lista completa de los Lugares de Votación Anticipada y de Votación del Día de Elección, visite harrisvotes.com.

Se puede obtener más información sobre los bonos para parques en http://www.bilmapud.com/elections/. Si usted tiene preguntas sobre la Elección de Bonos Para Parques o sobre cualquier asunto relacionado con el Distrito, no dude en comunicarse con nosotros a través del formulario “Contact Us” (Contáctenos)en nuestro sitio web.

Ngày Bầu Cử là ngày 5 tháng Mười Một, 2019.

Các Cử Tri Đã Ghi Danh của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma sẽ được đề nghị bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử nhằm xác định Cơ Quan có được phép phát hành các trái phiếu công viên để đài thọ cho các cơ sở vật chất giải trí hay không.

Thời gian bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Thủ tục Bỏ Phiếu Sớm sẽ diễn ra vào các ngày giờ sau đây:

 • Thứ Hai, ngày 21 tháng Mười, 2019 – Thứ Bảy, ngày 26 tháng Mười, 2019: 7 giờ sáng – 7 giờ tối
 • Chủ Nhật, ngày 27 tháng Mười, 2019: 1 giờ chiều – 6 giờ chiều
 • Thứ Hai, ngày 28 tháng Mười, 2019 – Thứ Sáu, ngày 1 tháng Mười Một, 2019: 7 giờ sáng – 7 giờ tối

Để biết được danh sách đầy đủ các Địa Điểm Phòng Phiếu cho Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm và vào Ngày Bầu Cử, vui lòng ghé thăm harrisvotes.com.

Các thông tin về đề xuất trái phiếu công viên có tại http://www.bilmapud.com/elections/. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến Cơ Quan, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi bằng biểu “Contact Us” (Liên Lạc Với Chúng Tôi) trên website.

選舉日是2019年11月5日。

將要求Bilma公共事業區的註冊選民在選舉中投票,以確定該區是否將被授權發行公園債券以資助娛樂設施。

選舉日投票將在上午7:00至下午7:00之間舉行。
提前投票將在以下日期和時間舉行:

 • 2019年10月21日(週一)至2019年10月26日(週六): 上午7:00至下午7:00
 • 2019年10月27日(週日): 下午1:00至下午6:00
 • 2019年10月28日(週一)至2019年11月1日(週五): 上午7:00至下午7:00

有關提前投票和選舉日投票地點的完整列表,請訪問harrisvotes.com

有關擬議的公園債券的更多信息,請參見http://www.bilmapud.com/elections/如果您對公園債券選舉或與本區有關的任何其他問題還有疑問,請隨時通過網站“聯繫我們”表格與我們聯繫。

View PDF
By |2019-11-06T11:59:47-06:00October 31st, 2019|

Recycling Services Survey

* indicates a required field
The Board of Directors of the District is assessing resident participation and interest in continuing the recycling services currently being provided by the District to residents at a cost of $3.00 per month. Due to the global state of recycling in the past year, the District's recycling/garbage service provider has informed the District that the cost of recycling will be increasing in 2020 by $2.00-$3.00 per month. Please help the Board in our planning process to determine if there is an interest in continuing recycling services given the forthcoming increase in costs.

Please complete the survey below by no later than Wednesday, November 6, 2019. The Board sincerely thanks you in advance for your participation in this very important survey.By |2019-11-06T11:14:02-06:00October 24th, 2019|

Electronic Waste Pickup and Document Shredding

Residential Recycling and Refuse of Texas

www.residentialrecyclingtexas.com
346-248-5222

Electronic Waste Pickup and Document Shredding
For Bilma P.U.D.
Document destruction will be provided on-site
You can watch while your files are shredded!!!
Provided free of charge by:
Residential Recycling and Refuse of Texas

Date: November 23, 2019
Location: Spring Creek Oaks Clubhouse 2
6002 Bur Oak Dr.
Spring, Texas 77379
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Items We Accept:

 • Personal computers
 • CRT TV’s ($25.00 disposal Fee)
 • Keyboards, mouse, and speakers
 • Cameras
 • Switches & routers
 • Cords & cables
 • Game consoles
 • Small kitchen appliances
 • ***Computer monitors including: CRT, LCD, LED, Plasma
 • (CRT $10.00 disposal fee)
 • Laptops
 • Hard drives
 • Car batteries
 • Memory chips
 • Hubs and routers
 • Tape drives
 • Printers, copiers, and plotters
 • Fax machines
 • PDAs
 • Projectors
 • Rechargeable batteries
 • Telephones
 • Cell phones
 • Toner cartridges
 • Paper Documents For Shredding – must remove all metal other than staples from paper and all plastic sleeves.

TV’s accepted – with fee of $25.00 each for disposal
CRT Monitors accepted – with fee of $10.00 each for disposal

Items Not Accepted
AAA–AA–D–C–9v Type batteries
CFL light bulbs
Major appliances
Paint
Aerosol Containers
Medical Waste or Hazardous Waste

View PDF
By |2019-09-27T15:43:47-05:00September 27th, 2019|

Town Hall Meetings

Bilma Public Utility District
November 5, 2019 Park Bond Election
Town Hall Meetings

Bilma Public Utility District (the “District”) invites you to attend town hall meetings on the below mentioned dates to discuss the upcoming November 5, 2019 Park Bond Authorization Election. The District has called this election to authorize $8.5 million in bonds for parks and recreational facilities within the District. The Board of Directors of the District and the District’s Landscape Architect/Park Planner look forward to answering any questions or concerns.


Distrito de Servicios Públicos de Bilma
Elección de Bonos Para Parques del 5 de Noviembre de 2019
Asambleas Públicas

El Distrito de Servicios Públicos de Bilma (el “Distrito”) lo invita a asistir a asambleas públicas en las fechas indicadas abajo para deliberar sobre la próxima Elección de Autorización de Bonos Para Parques del 5 de Noviembre de 2019. El Distrito ha convocado esta elección para autorizar $8.5 millones en bonos para parques e instalaciones recreativas dentro del Distrito. La Junta Directiva del Distrito y el Arquitecto de Paisajes/Planificador de Parques del Distrito responderán a cualquier pregunta o inquietud.

Bilma公用事業行政區
2019年11月5日公園債券選舉
市政廳會議

Bilma公用事業行政區(下稱「本區」)邀請您參加下列日期的市政廳會議,討論即將於2019年11月5日舉行的公園債券授權選舉。本區召開本次選舉授權850萬美元的債券用於本區內的公園和娛樂設施。本區董事會和本區景觀設計師/公園規劃師期待回答任何問題或疑慮。

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma
Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên ngày 5 tháng Mười Một, 2019
Các Phiên Họp Tọa Đàm

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma (“Cơ Quan”) kính mời quý vị tham dự các phiên họp tọa đàm được tổ chức vào các ngày được nêu dưới đây để thảo luận về Cuộc Bầu Cử Phê Chuẩn Trái Phiếu Công Viên sắp diễn ra vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019. Cơ Quan đã ra lệnh tổ chức cuộc bầu cử này để phê chuẩn các trái phiếu công viên và cơ sở vật chất trong phạm vi Cơ Quan với trị giá $8.5 triệu. Ban Giám Đốc Cơ Quan và Kiến Trúc Sư Phong Cảnh/Nhà Hoạch Định Công Viên mong đợi được trả lời bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào.

View PDF

By |2019-11-06T11:59:59-06:00September 10th, 2019|