Election Day is November 5, 2019.

Registered Voters of Bilma Public Utility District will be asked to vote in an election to determine whether the District will be authorized to issue park bonds to fund recreational facilities.

Election Day voting will occur between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m.

Early Voting will occur on the following days and times:

 • Monday, October 21, 2019 – Saturday, October 26, 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
 • Sunday, October 27, 2019: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
 • Monday, October 28, 2019 – Friday, November 1, 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

For a full list of Early Voting and Election Day Polling Locations, please visit harrisvotes.com.

More information about the proposed park bonds can be found at http://www.bilmapud.com/elections/. If you have further questions regarding the Park Bond Election or anything else related to the District, please do not hesitate to contact us through the website “Contact Us” form.

El Día de Elección es el 5 de noviembre de 2019.

Se les pedirá a los votantes residentes del Distrito de Servicios Públicos de Bilma que voten en una elección para determinar si el Distrito estará autorizado o no para emitir bonos para parques para financiar instalaciones recreativas.

La votación del Día de Elección se llevará a cabo en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La votación anticipada se llevará a cabo en las siguientes fechas y horarios:

 • Lunes 21 de octubre de 2019 al sábado 26 de octubre de 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
 • Domingo 27 de octubre de 2019: 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
 • Lunes 28 de octubre de 2019 al viernes 1 de noviembre de 2019: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Para ver una lista completa de los Lugares de Votación Anticipada y de Votación del Día de Elección, visite harrisvotes.com.

Se puede obtener más información sobre los bonos para parques en http://www.bilmapud.com/elections/. Si usted tiene preguntas sobre la Elección de Bonos Para Parques o sobre cualquier asunto relacionado con el Distrito, no dude en comunicarse con nosotros a través del formulario “Contact Us” (Contáctenos)en nuestro sitio web.

Ngày Bầu Cử là ngày 5 tháng Mười Một, 2019.

Các Cử Tri Đã Ghi Danh của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma sẽ được đề nghị bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử nhằm xác định Cơ Quan có được phép phát hành các trái phiếu công viên để đài thọ cho các cơ sở vật chất giải trí hay không.

Thời gian bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Thủ tục Bỏ Phiếu Sớm sẽ diễn ra vào các ngày giờ sau đây:

 • Thứ Hai, ngày 21 tháng Mười, 2019 – Thứ Bảy, ngày 26 tháng Mười, 2019: 7 giờ sáng – 7 giờ tối
 • Chủ Nhật, ngày 27 tháng Mười, 2019: 1 giờ chiều – 6 giờ chiều
 • Thứ Hai, ngày 28 tháng Mười, 2019 – Thứ Sáu, ngày 1 tháng Mười Một, 2019: 7 giờ sáng – 7 giờ tối

Để biết được danh sách đầy đủ các Địa Điểm Phòng Phiếu cho Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm và vào Ngày Bầu Cử, vui lòng ghé thăm harrisvotes.com.

Các thông tin về đề xuất trái phiếu công viên có tại http://www.bilmapud.com/elections/. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu Công Viên hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến Cơ Quan, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi bằng biểu “Contact Us” (Liên Lạc Với Chúng Tôi) trên website.

選舉日是2019年11月5日。

將要求Bilma公共事業區的註冊選民在選舉中投票,以確定該區是否將被授權發行公園債券以資助娛樂設施。

選舉日投票將在上午7:00至下午7:00之間舉行。
提前投票將在以下日期和時間舉行:

 • 2019年10月21日(週一)至2019年10月26日(週六): 上午7:00至下午7:00
 • 2019年10月27日(週日): 下午1:00至下午6:00
 • 2019年10月28日(週一)至2019年11月1日(週五): 上午7:00至下午7:00

有關提前投票和選舉日投票地點的完整列表,請訪問harrisvotes.com

有關擬議的公園債券的更多信息,請參見http://www.bilmapud.com/elections/如果您對公園債券選舉或與本區有關的任何其他問題還有疑問,請隨時通過網站“聯繫我們”表格與我們聯繫。

View PDF